Kengetallen berekenen

Kengetal

Wil je weten wat een getal is?

Liquiditeit

Een uitleg over kengetal liquiditeit?

Solvabiliteit

Een uitleg over kengetal solvabiliteit?

Rentabiliteit

Een uitleg over kengetal rentabiliteit?

Omloopsnelheid

Een uitleg over kengetal omloopsnelheid?

Wat is een kengetal?

Een kengetal is niet alleen een deel van een telefoonnummer. Het is een verhoudingsgetal dat een bepaalde situatie weergeeft op een bepaald moment.

Een voorbeeld van een kengetal is de liquiditeit. De liquiditeit geeft aan in welke mate een organisatie kan voldoen aan haar kortlopende verplichtingen. Het belang van deze ratio is dat de ontwikkeling van de organisatie over een langere periode gemonitord (vergeleken) kan worden.

Daarnaast kan de ene organisatie met de andere vergeleken worden met een andere organisatie.

In bepaalde sectoren/branches zijn ook sectorgegevens beschikbaar, zodat een organisatie kan bepalen waar ze ten opzichte van de organisaties in dezelfde sector staan. In veel gevallen zal dit dus gaan om de concurrenten.

Kengetallen berekenen

Het berekenen van kengetallen is in de basis niet zo lastig. De basis voor het berekenen van een kengetal is meestal de jaarrekening. Als er geen jaarrekening beschikbaar is kan ook een balans en winst- en verliesrekening gebruikt worden op basis van de financiële administratie.

Per organisatie verschilt het of er een uitgebreide of eenvoudige financiële administratie wordt gevoerd. Het varieert van een Excel boekhouding tot een complexe boekhouding waar onder andere kosten aan afdelingen worden toegerekend. In de praktijk zijn er vele varianten mogelijk.

Op moment dat er een jaarrekening beschikbaar is, kun je de juiste cijfers selecteren en deze invullen in de formule. Veel gehanteerde kengetallen zijn de liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en de omloopsnelheden. De omloopsnelheden kunnen onder andere gaan over de voorraad, debiteuren en crediteuren.

Leer de kengetallen en financiële gezondheid van een bedrijf kennen

Kengetallen geven informatie en inzicht over de financiële gezondheid van een bedrijf. Financiële gezondheid waarborgt de continuïteit van een onderneming. Voor zowel een ondernemer als voor een kredietverstrekker is continuïteit zeer belangrijk. Op basis van de cijfers in de jaarrekening van een bedrijf, kunnen financiële ratio’s worden opgesteld. Een jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting op beide. Ratio’s worden ook wel kengetallen genoemd en zijn verhoudingsgetallen die zijn samengesteld uit de jaarrekening. Er zijn een aantal categorieën te onderscheiden:

 • Liquiditeit
 • Rentabiliteit
 • Solvabiliteit

Liquiditeit

Liquiditeitsberekeningen zijn momentopnames, die een ondernemer iets kunnen vertellen over de tijdelijke financiële toestand van een bedrijf. De liquiditeit ratio’s geven aan of een bedrijf aan de kortlopende verplichtingen kan voldoen. Kortlopende verplichtingen zijn in feite schulden, die op korte termijn moeten worden afbetaald. Voorbeelden van kortlopende schulden zijn voorraden, debiteuren en liquide middelen, zoals de bank en kas. Er zijn twee verschillende formules om de liquiditeit van bedrijven te berekenen. De formules heten: de current ratio en de quick ratio.

Formules quick ratio en current ratio

In de quick ratio worden de voorraden of onderhanden projecten niet in de berekening van de liquiditeit meegenomen. Voorraden worden in de berekening van de current ratio wel meegenomen, omdat de voorraden kunnen worden omgezet in geld. Dit geld kan vervolgens worden gebruikt om kortlopende verplichtingen af te lossen. De formules van de quick ratio en de current ratio worden hieronder uiteengezet:

 • Current ratio = vlottende activa / kort vreemd vermogen
 • Quick ratio = (vlottende activa - voorraad) / kort vreemd vermogen

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft een ondernemer inzicht in de financieringsverhoudingen van een bedrijf. Het ratio geeft aan in welke mate het bedrijf afhankelijk is van vreemd vermogen en of het bedrijf in staat is om te voldoen aan de lange termijn verplichtingen. De draagkracht en financiële gezondheid kan aan de hand van deze berekening worden bepaald. Deze factoren spelen een rol bij financieringsaanvragen.

Berekenen solvabiliteit met drie formules

De solvabiliteit kan op drie verschillende manieren worden berekend. De berekeningen hebben betrekking op verhoudingen tussen vermogens. De volgende drie formules kunnen voor de berekening worden gebruikt:

 • Verhouding totaal en vreemd = totaal vermogen / vreemd vermogen
 • Verhouding eigen en vreemd = eigen vermogen / vreemd vermogen
 • Verhouding eigen en totaal = eigen vermogen / totaal vermogen

Rentabiliteit

Dit ratio geeft aan hoe winstgevend een bedrijf is en speelt een rol bij investeringsbeslissingen. Op het moment van investeren, kan het beschikbare geld in feite maar één keer worden geïnvesteerd. Een ondernemer wilt over het algemeen het beschikbare geld investeren in een project, dat de meeste winst oplevert. Op basis van de gegevens over de verwachte winstgevendheid van een investering, kan een ondernemer besluiten wel of niet in een project of product te investeren. Rentabiliteit is enorm belangrijk in het bedrijfsleven en kan aan de hand van drie formules worden berekend.

Drie formules om rentabiliteitsgetallen te berekenen

De drie formules zijn opgesteld, omdat een bedrijf winst maakt, door zowel eigen vermogen als vreemd vermogen in te brengen. De onderstaande formules worden voor de berekening gebruikt:

 • Rentabiliteit eigen vermogen (REV) = nettowinst / gemiddeld eigen vermogen
 • Rentabiliteit vreemd vermogen (RVV) = nettowinst / gemiddeld vreemd vermogen
 • Rentabiliteit totaal vermogen (RTV) = nettowinst / gemiddeld totaal vermogen